Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym podczas podróży. W razie problemów lub ewentualnych pytań prosimy o kontakt.


Regulamin przewozu osób


 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet pasażerski "przewoźnika", zwany dalej biletem.
 2. Bilet można nabyć w drodze rezerwacji elektronicznej poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej przewoźnika lub przed odjazdem bezpośrednio u kierowcy.
 3. W przypadku biletu zakupionego drogą elektroniczną, bilet traci ważność w przypadku jego niewykorzystania (niestawienia się pasażera w określonym czasie w miejscu odjazdu).
 4. Cena biletu określona jest według obowiązującego w dniu wystawienia biletu, cennika.
 5. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu, którego waga nie może przekroczyć łącznie 20kg, oraz każda sztuka bagażu nie może być większa niż wymiary standardowe określone sumą: długość + wysokość + szerokość = max. 160 cm. Dodatkowy bagaż może zostać zabrany tylko w przypadku wolnych miejsc za dodatkową opłatą w wys. 30zł za każde 10kg.
 6. Pasażer ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego o masie do 5kg.
 7. Zabrania się przewozu w bagażu i posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym lub "przewoźnikowi" oraz narażać podróżnych na niewygody.
 8. Zmianę daty wyjazdu można dokonać nie później niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku zmiany w terminie krótszym niż 7 dni będzie pobierana opłata manipulacyjna w wys. 10% zastosowanej taryfy.
 9. Przy zwrocie biletu przewoźnik dokonuje następujących potrąceń od ceny taryfowej biletu:
  • 10% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony wcześniej, niż na 31 dni przed datą odjazdu
  • 25% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony między 15 a 30 dniem przed datą wyjazdu;
  • 50% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony między 14 a 3 dniem przed datą wyjazdu;
  • całą kwotę wpłaconą przez podróżnego, jeśli został zwrócony później niż na 3 dni przed datą wyjazdu.
 10. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub żądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy pasażer:
  • nie przestrzega warunków umowy o przewóz,
  • znajduje się w stanie nietrzeźwym lub stanie wskazującym na chorobę zakaźną;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów.
 11. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych.
 12. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie lub zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz innych cennych przedmiotów.
 13. Przewoźnik nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn administracyjnych lub w wyniku działania siły wyższej.
 14. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów pojazdów spowodowane zamknięciem granic, awarią samochodu, brakiem wymaganego minimum uczestników.
 15. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn obiektywnych: postój na granicy, "korki", warunki atmosferyczne.
 16. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawiony bagaż.
 17. Nie wolno przekazywać biletu innej osobie bez uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony przewoźnika, bilet jest imienny.
 18. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie lub przez stronę internetową, rezerwacje zrobione u kierowcy są nieważne.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz przewozu zwierząt.
 20. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
 21. Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz Kodeksem Cywilnym.

Nasza oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą i przekonaj się, że warto z nami podróżować.

Przejdź na stronę